Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, brokerstreet.nl (in het vervolg aangeduid als  "Website"), gelden alle toepasselijke wettelijke regels en de hieronder staande voorwaarden. Door toegang en/ of gebruik van deze Website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1 INHOUD WEBSITE
BrokerStreet heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen BrokerStreet of door haar ingeschakelde derden niet garanderen dat de inhoud van de website actueel, correct en volledig is, dat de website onafgebroken zal werken, vrij zal zijn van fouten of storingen en dat onbevoegden de systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. Voor de inhoud van de openbare website geldt dat de informatie alleen voor informatieve doeleinden wordt aangeboden. De inhoud van de website kan te allen tijde worden gewijzigd, gecorrigeerd en eventueel aangevuld zonder voorafgaande aankondiging. Voor gebruik van het veilingsysteem zijn de veilingsvoorwaarden van kracht. BrokerStreet en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid dat de voor de website of het veilingsysteem gebruikte servers vrij zijn van computervirussen, trojans of andere vormen van malware. 

ARTIKEL 2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten in relatie tot de website en het bijbehorende veilingsysteem, waaronder begrepen de rechten op de kopij, vormgeving, databases en bijbehorende gegevens, afbeeldingen en ander beeldmateriaal (hetzij stilstaand, hetzij bewegend), domeinen, beeldmerken, merken en overige materialen, berusten bij BrokerStreet of hun licentiegevers. Het is op generlei wijze toegestaan de website en het bijbehorende veilingsysteem ter beschikking te stellen aan derden, te framen, te wijzigen en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, of het voor niet-commercieel gebruik uitprinten en bewaren. 

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID
BrokerStreet sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en/of  gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal BrokerStreet in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, voortkomend uit op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van de website, het veilingsysteem en onderliggende systemen door een derde.

ARTIKEL 4 LINKS EN VERWIJZINGEN 
De website bevat links en verwijzingen naar de websites van derden. BrokerStreet heeft geen zeggenschap over deze websites, tenzij uitdrukkelijk duidelijk anders blijkt. Hierdoor kan BrokerStreet geen verantwoordelijkheid dragen over voor de inhoud of technische aspecten van deze websites.

ARTIKEL 5 BEVEILIGING
BrokerStreet en door haar ingeschakelde derden spannen zich naar alle redelijkheid in de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. BrokerStreet en door haar ingeschakelde derden passen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen toe, onder meer rekening houdende met de stand van de techniek. Indien blijkt dat een gebruiker op enigerlei manier misbruik maakt van de website of een van de onderliggende systemen, zal hem toegang en gebruik ontzegd worden en eventueel juridische stappen ondernomen worden, al naar gelang de aard van het misbruik.

ARTIKEL 6 VOORWAARDEN BIEDEN VEILING
-(Beoogd) Koper dient een (rechtsgeldig vertegenwoordigde) rechtspersoon te zijn en dient vertegenwoordigd te worden door een meerderjarige werknemer. Om gebruik te kunnen maken van het veilingsysteem dient (Beoogd) Koper zich aan te melden voor een account middels het formulier op deze website. Het veilingsysteem is in een gesloten bèta fase. Wanneer uw aanmelding goedgekeurd wordt, zal een uitnodiging worden verstuurd. Aanmelding dient te gebeuren door middel van e-mailadres van het bedrijf dat wordt vertegenwoordigd. Daarnaast dient (Beoogd)  koper zich op eerste verzoek te legitimeren indien er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van zijn vertegenwoordiging aangaande de betreffende rechtspersoon. Indien (Beoogd) Koper in gebreke blijft zich voldoende te legitimeren, is hij niet gerechtigd gebruik te maken van het veilingsysteem of deel te nemen aan veilingen. Met het aanvragen van een account voor het veilingsysteem stemt de (Beoogd) Koper uitdrukkelijk toe zijn persoonsgegeven te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in de privacyverklaring.
- (Beoogd) Koper dient bij het aanvragen van een account ervoor te zorgen dat de door hem verstrekte gegevens volledig en correct zijn ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid ervan. Indien uw persoon- of contactgegevens wijzigen kunt u per e-mail BrokerStreet daarvan op de hoogte stellen of uw persoonsgegevens wijzigen wanneer u bent ingelogd in het veilingsysteem.
- Aanmelding geeft een (Beoogd) Koper toegang tot het veilingsysteem en de mogelijkheid om te bieden op openstaande lopende veilingen.
- De gebruikersnaam (het e-mailadres waarmee u heeft aangemeld) en het wachtwoord waarvan (Beoogd) Koper gebruik maakt om in te loggen in het veilingsysteem zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen. Het is daarom verplicht een e-mailaccount te gebruiken dat niet gemachtigd is voor een ander persoon om te lezen tenzij de betreffende persoon ook rechtsgeldig vertegenwoordigde handelingen mag verrichten uit naam van de rechtspersoon.
- Als een (Beoogd) Koper  vermoedt dat iemand zijn wachtwoord te weten is gekomen, dient hij direct een nieuw wachtwoord in te stellen om misbruik te voorkomen. Als ook ongeoorloofde toegang tot de e-mail wordt vermoed, dient contact opgenomen te worden met BrokerStreet om het account (tijdelijk) te bevriezen. (Beoogd) Koper is te allen tijde aansprakelijk voor zijn inloggegevens en de handelingen die hiermee uitgevoerd worden in het veilingsysteem, ook wanneer een derde partij van deze inloggegevens misbruik maakt.
- (Beoogd) Koper vrijwaart BrokerStreet en stelt BrokerStreet schadeloos voor alle directe en indirecte schade die voortkomt uit het onrechtmatig gebruik van inloggegevens door derden of door misbruik van de inloggegevens. BrokerStreet is bovendien te allen tijde gerechtigd om nakoming te eisen van (Beoogd) Koper van winnende boden die zijn geplaatst met behulp van de inloggegevens van (Beoogd) Koper.
- Indien er twijfels zijn over de kredietwaardigheid van een (Beoogd) Koper,  dient hij bij het eerste verzoek van BrokerStreet duidelijk aan te tonen dat hij voldoende kredietwaardig is. Wanneer dit onvoldoende gebeurt naar het oordeel van BrokerStreet, heeft BrokerStreet het recht om hem te weigeren te bieden op veiling(en).
- BrokerStreet behoudt zich het recht voor aanmelding, gebruik van het veilingsysteem en/ of bieden op een veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
- Het openstaan van individuele veilingen om op te bieden kan onderhevig zijn aan additionele criteria, waaronder VIP lidmaatschap en exclusiviteit in specifieke sectoren. Indien u niet aan deze criteria voldoet, worden deze veilingen niet getoond, waardoor het niet mogelijk is om hierop te bieden. BrokerStreet reserveert zich het recht om te allen tijde partijen niet tot een Veiling toe te laten of uit te sluiten van deelname aan toekomstige veilingen zonder voorafgaande deelneming hierover of opgave van redenen.
- Door een account aan te maken op www.brokerstreet.nl geeft een Verkoper danwel een (Beoogd) Koper aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden van het bieden op een veiling. Tijdens het plaatsen van een Bod geeft een (Beoogd) Koper aan in te stemmen met deze Voorwaarden.

ARTIKEL 6 DIVERSEN
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door BrokerStreet worden aangepast. Het is daarom aan te bevelen om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Alle eventuele geschillen worden allereerst gepoogd in der minne te schikken alvorens deze worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, zal deze worden vervangen voor een bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bepaling benadert.