Algemene voorwaarden

BrokerStreet is onderdeel van Emesa Nederland B.V.. Hoe BrokerStreet werkt, vindt u op de website. Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer u deelneemt aan een veiling op of via BrokerStreet gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.    Definities

De termen die in deze voorwaarden worden genoemd, staan hieronder uitgelegd:

1.    veilingsite(s): onze veilingplatformen (brokerstreet.nl): de (mobiele) website(s), app(s) en andere platformen van Emesa via welke Emesa producten, arrangementen en diensten van een aanbieder aan ondernemingen aanbiedt en levert via online veilingen;
2.    bieder of koper: de onderneming, handelend in de uitoefening van een bedrijf, die zich heeft geregistreerd op de veilingsite en met zijn gebruikersaccount kan bieden op een veiling op de veilingsite;
3.    aanbieder: de leverancier van het product(en), arrangement(en) of dienst(en) dat (die) Emesa via de veilingsite aanbiedt en levert, daarbij gebruikmakend van de diensten van de  leverancier;
4.     wij of Emesa: Emesa Nederland B.V.

2.    Gebruiksvoorwaarden

1.    Bieder dient vertegenwoordigd te worden door een meerderjarige. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount dient de correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te worden vermeld.
2.    Het emailadres dat gebruikt wordt om biedingen mee te doen wordt geacht te zijn gemachtigd handelingen te verrichten uit naam van de koper.
3.    We vertrouwen er op dat de gegevens die worden verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersaccount juist zijn. Indien er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van de vertegenwoordiging van de bieder dient bieder zich op verzoek te legitimeren.
4.    Indien er twijfels zijn over de kredietwaardigheid van een bieder,  dient hij op verzoek aan te tonen dat hij voldoende kredietwaardig is. BrokerStreet heeft -  naar eigen oordeel - het recht om de toegang tot de veilingsite te weigeren.
5.    Bieder is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersaccount en de biedingen die vanaf dat gebruikersaccount worden gedaan. Met een winnend bod vanaf dat gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en dat betekent dat koper als houder van dat gebruikersaccount verplicht is om de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf het betreffende gebruikersaccount een veiling heeft gewonnen.
6.    De accountgegevens waarmee wordt ingelogd  op de website zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen.

3.    Transparantie veilingen en privacybeleid

1.     Manipulatie van biedingen of prijzen op onze veilingsites, ander misbruik of fraude, wordt door ons actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie. Vermoed u misbruik door een ander, dan kunt u ons dat laten weten via de klantenservice.
Heeft u de prijs van een veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, al dan niet door het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen, dan zullen wij u de toegang tot onze veilingsite(s) ontzeggen en uw gebruikersaccount blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude vanaf uw gebruikersaccount zal Emesa verhalen, met een minimum van € 500,-.
2.     We verkopen uw gegevens niet. Uw gegevens blijven bij ons en delen we niet met willekeurige derden zonder uw toestemming. Wint u een veiling, dan wordt u in contact gebracht met de aanbieder van het gewonnen product of dienst zodat de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
3.     We gebruiken uw e-mailadres om u te laten weten of u heeft gewonnen. Ook houden we via die weg contact met u en houden we u op de hoogte van de nieuwste en leukste veilingen.
Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen, of geen nieuws meer van ons ontvangen? Dan kunt u dat via uw gebruikersaccount op ieder moment instellen.
4.     Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen.
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Check dan ons privacy statement op de veilingsite of stuur een bericht naar info@brokerstreet.nl .

4. Veilingaanbod

1.     Wij bemiddelen uitsluitend bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen bieder en de aanbieder. De aanbieder – de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst dat wij via de veilingsite aanbieden en leveren – is altijd degene die het door bieder gewonnen product of dienst zal verzorgen en leveren.
2.     Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig, maar de aanbieder zorgt voor de uitvoering. Wij zijn voor de correcte nakoming door de aanbieder niet aansprakelijk. We zijn niet verplicht om een vergoeding of restitutie te betalen, alleen de aanbieder is daartoe gehouden.
3.     Ons aanbod op de veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen of diensten. Eventuele vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Emesa en/of de aanbieder. Het is niet mogelijk vooronderzoek te doen naar de staat van de propositie.
4.     Het aanbod kan tussentijds worden veranderd van samenstelling, tekstuele of grafische weergave. Emesa kan besluiten een veiling af te breken, tussentijds te beëindigen of een bod niet te accepteren, een en ander naar oordeel van Emesa. Emesa is niet aansprakelijk voor de schade die hier uit voortvloeit.
5.     Ons aanbod op de veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals administratiekosten en (een indicatie van) de verzendkosten). Aanbod met een vaste prijs valt hier ook onder.
6.       Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het winnende bod.
7.      Een veiling kan automatisch met een kwartier worden verlengd wanneer in het laatste kwartier een bod wordt gedaan. Op deze manier wordt een andere bieder in de gelegenheid gesteld een tegenbod te doen.

5. De overeenkomst

1.     Indien het winnende bod door de aanbieder wordt geaccepteerd, ontstaat een overeenkomst en de verplichting tot afname voor het geboden bedrag door bieder.
2.     Indien er een optie tot directe koop wordt aangeboden bij een veiling, ontstaat er een overeenkomst zodra via deze functie een bod wordt gedaan.
3.     Wanneer er onduidelijkheid bestaat over het winnende bod, zijn de systemen van Emesa doorslaggevend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
4.     Is het winnende bod, om welke reden dan ook, niet geldig of niet geaccepteerd, zal aan de bieder met het op een na hoogste bod een aanbod worden gedaan tot afname van de veiling.

6. Herroepingsrecht en garantie

1.    Gewonnen goederen en/of diensten kunnen niet worden herroepen, tenzij anders aangegeven bij het aanbod. Een bod is bindend zodra het wordt geaccepteerd door aanbieder.
2.    In geval van gebruikte goederen of schadeartikelen is geen garantie van toepassing. In geval van nieuwe geveilde goederen en diensten vallen deze onder de garantievoorwaarden van de aanbieder. Hier wordt bij het aanbod naar verwezen.
3.    Eventuele zichtbare gebreken van nieuwe goederen en/of diensten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan aanbieder te worden gemeld. Andere gebreken dienen binnen de garantietermijn te worden gemeld.

7.  Betaling

1.    Tenzij anders vermeld bij het veilingaanbod, dient na het winnen van de veiling aan Emesa te worden betaald voor alle overeenkomsten die via de veilingsite(s) tot stand komen. Dit geldt voor alle producten, diensten en arrangementen via de veilingsites. Aan Emesa  wordt bevrijdend betaald.
2.    De betaaltermijn wordt bij het aanbod vermeld. Tevens zal dit na het winnen van de veiling gecommuniceerd worden.
3.    Indien er een zekerheidsstelling is vereist, zal dit bij het aanbod worden vermeld. Is het voor bieder niet mogelijk hier aan te voldoen en Emesa moet hierdoor onnodige kosten maken, komen deze kosten voor rekening van bieder.
4.    Na het sluiten van de veiling wordt contact opgenomen over de afhandeling en betaling van de gewonnen dienst of product.
5.     De betaaltermijn van een gewonnen veiling is 14 dagen. Dit is een fatale betalingstermijn.
6.     Wordt niet binnen 14 dagen betaald, bent u van rechtswege in verzuim.
7.    Blijft betaling alsnog uit, dan draagt Emesa de vordering over naar een incassobureau en zijn extra kosten verschuldigd, waaronder administratie- en invorderingskosten van tenminste 15% met een minimum van € 75,-.
8.    Zo lang er een openstaande betalingsverplichting bij ons bestaat, kan (tijdelijk) niet meer worden mee geboden. Na betaling van de openstaande vorderingen kan weer worden meegeboden op de veilingsite(s).
9.    Emesa is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op aanbieder volledig zijn voldaan.

8. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website

1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd u zich hier niet aan, kunnen wij u onmiddellijk een waarschuwing sturen, het veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze veilingsite(s) ontzeggen, wanneer u:
a)    zich niet houdt aan de ons gestelde veilingregels en voorwaarden.
b)    het onmogelijk maakt uw gegevens bij registratie van uw gebruikersaccount te controleren. Het is voor ons onmogelijk om alle gegevens van ondernemingen die zich op onze veilingsite aanmelden te controleren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voor de juistheid en volledigheid van uw gegevens te zorgen en u bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten die worden gemaakt als gevolg van aan u toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens.
c)    meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest ten aanzien van betalingen aan ons.
d)    aanbieder rechtstreeks benadert om het aanbod rechtstreeks te kopen of andere afspraken te maken aangaande het aanbod op de veilingsite.  
e)    onrechtmatig het imago van ons of onze veilingsite(s) en diensten schendt.
f)    een aanstootgevende, in strijd met de wet, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden.
g)    onder onjuiste naam een account hebt aangemaakt of gewijzigd, niet gemachtigd bent een account aan te maken, niet beslissingsbevoegd bent namens de onderneming een bod te plaatsen.
h)    medewerkers van Emesa hebt bedreigd en/of beledigd.
i)     voorwaarden van veilingen die niet openbaar waren, openbaar dan wel bekend hebt gemaakt.

9. Levering goederen en uitvoeren van diensten

1.     De opgegeven levertijd betreft slechts een schatting en geldt niet als een fatale termijn, een ingebrekestelling aan de Aanbieder is dan altijd vereist. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot annulering  van de order, noch tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding.
2.  Afname is alleen mogelijk indien de volledige Koopsom is voldaan.
3.  Aanbieder is gerechtigd in delen te leveren en het geleverde afzonderlijk te laten factureren door Emesa.
4.    Op het moment dat goederen de opslag van de aanbieder verlaten, gaat het risico van verlies en beschadiging over naar de koper.
5.     Omdat Emesa slechts bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst, zijn aanbieder en koper samen verantwoordelijk voor levering, afname en transport van de goederen.


10. Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door ons aan de koper geleverde producten blijft eigendom van de aanbieder, totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake van de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake van door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens de koper wegens tekortschieten door de koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons heeft voldaan. Tot dat moment houdt de koper de producten voor aanbieder.
2.     De koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd de goederen te vervreemden, bezwaren of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.
3.    Indien de koper uit of mede uit de in dit artikel bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die de koper houdt voor aanbieder als eigenaar, waarbij de koper het risico draagt, totdat aan alle verplichtingen als bedoeld in dit artikel is voldaan.
4.     De koper is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door aanbieder onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde producten te doen gelden.
5.     Alle in bezit van de koper zijnde van aanbieder afkomstige producten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van de koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.
6.     De koper is verplicht de goederen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn rekening, doch te onzer behoeven, tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen hebben gegeven dit te wensen, door koper aan aanbieder te worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van aanbieder jegens de koper.
7.     Emesa is gerechtigd de producten tot zich te nemen zonder voorafgaande waarschuwing, indien zich een situatie voordoet als omschreven in het achtste lid van dit artikel. Daartoe verleent de koper aan Emesa de machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de producten zich bevinden te betreden en de producten daar te verwijderen. Koper verleent aan Emesa tevens de onherroepelijke volmacht te bepalen, ter discretie van Emesa, welke producten wel en niet zijn betaald door de koper. Alle kosten verbonden aan het terughalen van producten komen voor rekening van de koper. Daarenboven heeft Emesa het recht eventuele schade aan de producten op de koper te verhalen of eventuele waardevermindering van de producten aan de koper in rekening te brengen.
8.     Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen wij evenzeer het recht hebben de koopovereenkomst, geheel of voor zover deze nog niet was uitgevoerd, zonder meer te annuleren indien de koper het door hem verschuldigde niet op de bepaalde dag betaalt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, alles onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
9.     Indien door ons producten worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de waarde van deze producten in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door de koper moeten worden voldaan. Emesa heeft het recht de waarde van de producten te bepalen op het moment van terugname en nemen daarbij de waarde in het economisch verkeer van dat moment als uitgangspunt.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    De aansprakelijkheid van Emesa is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan zaken die het directe gevolg is van het schade toebrengende feit. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen, immateriële schade of gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking en/of bedrijfsstagnatie.
2.    De aansprakelijkheid voor schade als in het vorige lid bedoeld van Emesa is verder beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat wij dienen te betalen op grond van de verzekeringspolis. Indien in voorkomend geval om welke reden ook er geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde.
3.    Indien een schadegeval mede te wijten is aan een derde of aan de koper, is onze aansprakelijkheid beperkt tot haar aandeel: onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot ons directe aandeel.
4.    Koper zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor wij op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens koper niet aansprakelijk zijn of zouden zijn.
5.    De beperkingen in onze aansprakelijkheid als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Emesa of haar leidinggevende ondergeschikten.
6.    Emesa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het geleverde product door de koper of derden en met een ander doel dan waarvoor het product normaal gesproken in het maatschappelijk verkeer wordt gebruikt  en waarvoor de koper het heeft aangeschaft, dan wel door het niet in acht nemen van de door ons verstrekte voorschriften en andere aanwijzingen.
7.    Emesa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in modellen of materialen die in opdracht van de koper (voor derden) zijn aangebracht, of voor (gevolgen van) moeilijkheden, optredende bij gebruik, inbouw of vervanging van het door ons geleverde overeenkomstig de door de koper goedgekeurde proef of proeven of vanwege koper verstrekte indicaties.
8.    Indien en voor zover de koper enig aan de overeenkomst(en) verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en ons te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

12. Overmacht

1.    Indien Emesa haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”) worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Emesa alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2.    Onder overmacht wordt tevens begrepen: de situatie waarin Emesa haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van technisch falen van haar IT-systemen.

13. Toepasselijk recht

1.  Alle Overeenkomsten tussen Emesa en aanbieder en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden in geval een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
2.    Bij een geschil over de inhoud of de strekking van de algemene voorwaarden als gevolg van een vertaling, prevaleren de artikelen uit de Nederlandse versie.
3.    Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht.